Všeobecné obchodné podmienky

I. Registrácia a úhrada vstupeniek

Vstupné na konferenciu oprávňuje registrovaného účastníka na celodennú účasť na odborných prednáškach a diskusiách, občerstvenie počas prestávok, obed ako i recepciu po odbornom programe pre jednu osobu – zaregistrovaného účastníka.

Registračný poplatok musí byť uhradený do 7 dní od registrácie, najneskôr však 7 dní pred začiatkom konferencie na základe fakturačných podkladov odoslaných v emaily potvrdzujúcom registráciu. Platba musí byť zaslaná na účet spoločnosti označená variabilným symbolom zaslaným v potvrdzujúcom emaily.

Po uhradení poplatku Vám bude zaslaná elektronická vyúčtovacia faktúra. Účastník súhlasí, že vyúčtovacia faktúra mu bude zaslaná elektronicky e-mailom. Záujem o zaslanie vyúčtovacej faktúry v tlačenej podobe prosím vyznačte v objednávke, alebo poznámke.

 

II. Storno podmienky

Stornovania prihlášky na konferenciu je možné do 14 dní pred konaním konferencie (t.j. do 29.3.2017). Storno poplatok je vo výške 50% z registračného poplatku. Po tomto termíne predstavuje storno 100% registračného poplatku. Storno prihlášky je možné realizovať iba písomnou formou na email adrese info@retail-innovations.com. Zmena účastníka je možná, zmenu je potrebné nahlásiť na mailovej adrese info@retail-innovations.com.

Organizátor si vyhradzuje právo zmeny programu a právo zrušiť, alebo neprijať prihlášku účastníka. Všetky zmeny a organizačné informácie budú dostupné na web stránke konferencie.

Účastník týmto udeľuje Organizátorovi súhlas na využívanie poskytnutých osobných údajov účastníka a so zaradením do databázy spoločnosti MDI.SK, s.r.o. za účelom informovania o konferencii, zasielania informácií o pripravovaných akciách a službách. Organizátor si vyhradzuje právo vyhotoviť zvukový a, alebo obrazový záznam (napr. fotografie, videozáznam, zvukový záznam atď.) z podujatia a neobmedzené použitie tohto materiálu na reklamné a propagačné účely, resp. informačné aktivity. Účastník má právo kedykoľvek tento svoj súhlas písomne odvolať na adrese info@retail-innovations.com. Odvolaním súhlasu účastníka Organizátor pristúpi k stornovaniu jeho registrácie na podujatie a vyradenia účastníka z databázy spoločnosti.

What is RIC?

RETAIL INNOVATIONS is an innovative communication platform, a HUB for professionals and companies in the sector of retail and services. The vision of the project is to continuously track and bring the trends and news in the field and connect people with common interests.
This year conference brings a festival of hot topics and trends in the retail environment

 

The organization of the Retail Innovations Conference is provided by MDI.SK, s.r.o. a company resiidence: Bieloruská 12, 821 06 Bratislava, office: Cukrová 14, 81108 Bratislava, IČO: 36766658, DIČ: SK2022392680. tel .: +421 918 998 587, e-mail: mdi@mdi.sk

© 2017 MDI.SK, S.R.O. & MEDIAN STORE, S.R.O.. ALL RIGHTS RESERVED.

Zdieľať